Mobiltechna - Jaroslav Gubáni

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
O nás VšOP Servis

Všeobecné obchodné podmienky - servis

E-mail Tlačiť PDF

Všeobecné obchodné podmienky pre servis (platné pri opravách motorových vozidiel)

pre vykonávanie opráv a údržby na motorových vozidlách, ich častiach a nadstavbách a zostavovanie cenových ponúk

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na vykonávanie opráv a údržby na motorových vozidlách , ich častiach a nadstavbách (ďalej len „predmet opravy a údržby“), ako aj pre zostavovanie cenových ponúk (ďalej len „Všeobecné podmienky“, alebo „podmienky“).

   

 2. Tieto podmienky sú verejne vystavené a dostupné v príjme opráv a vzťahujú sa na všetky objednávky podľa bodu 1 Čl. I. Podpisom a odovzdaním objednávky – zákazkového listu dodávateľovi, zákazník potvrdzuje, že sa s tými podmienkami oboznámil a akceptuje, že všetky opravárenské práce alebo údržba, budú vykonané v zmysle týchto podmienok.

 3. Za osobu oprávnenú vlastníkom alebo držiteľom vozidla vykonať objednávku podľa týchto podmienok sa považuje osoba predkladajúca doklady k vozidlu alebo pristavujúca vozidlo do opravy a podpisujúca objednávku.

 4. Podpisom objednávky opravy alebo údržby objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením dodávateľa zadávať v prípade nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

 5. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané zamestnancami alebo spolupracovníkmi dodávateľa a dohody ktoré sú odlišné od všeobecných podmienok sú pre dodávateľa záväzné, len ak sú písomne potvrdené za dodávateľa osobami oprávnenými konať v jeho mene podľa výpisu z obchodného registra.

 6. Objednávateľom sa podľa týchto podmienok rozumie zákazník a dodávateľom Jaroslav Gubáni – Mobiltechna.

Čl. II. Objednávka a zmluva o oprave alebo údržbe

 1. Objednávateľ vykoná objednávku na zákazkovom liste predloženom oprávneným zamestnancom dodávateľa.

 2. Svojim podpisom na objednávke a jej odovzdaním oprávnenému pracovníkovi dodávateľa objednávateľ objednávku potvrdzuje a berie na vedomie, že nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu dodávateľa po dobu 7 (siedmych) dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je dodávateľom prijatá, objednávka zaniká.

 3. Prijatím objednávky, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom zmluva o dielo (zmluva o oprave alebo vykonaní údržby).

 4. Záväzky dodávateľa zo zmluvy o dielo vznikajú až po zaplatení zálohy objednávateľom. Výška zálohy je závislá od rozsahu a charakteru opravy a určuje ju dodávateľ.

Čl. III. Ceny a platobné podmienky

 1. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy o dielo. Cena opravy je predbežne a odhadom uvedená v objednávke, a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy alebo údržby. Táto cena môže podliehať zmenám za podmienok uvedených ďalej.

 2. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah opravy alebo údržby presahuje rozsah dohodnutý v zmluve o dielo, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu o dielo, je dodávateľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, dodávateľ môže vykonať opravu alebo údržbu len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo odstúpiť od zmluvy, v tom prípade má však nárok na náhradu vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.

 3. Ak sa dodatočne zistí, že pre realizáciu zmluvy o dielo bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu o viac ako 10%, je dodávateľ povinný upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ do 2 dní od oznámenia dodávateľa mu písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, považuje sa za to, že s prekročením vyslovuje súhlas. Ak objednávateľ súhlas odoprie, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, v tom prípade má nárok na náhradu vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.

 4. Ak sa dodatočne zistí, že pre realizáciu zmluvy o dielo bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu o menej ako 10%, objednávateľ je povinný zaplatiť zvýšenú cenu v tomto rozsahu.

 5. K dodanému tovaru a vykonanej práci na území Slovenskej republiky účtuje dodávateľ objednávateľovi v deň dodávky DPH vo výške podľa sadzby stanovenej platným znením zákona o DPH.

 6. Platby môžu byť vykonané v hotovosti alebo poukázaním na účet dodávateľa. Platba sa považuje za uskutočnenú až po pripísaní príslušnej sumy na účet dodávateľa v jeho banke.

 7. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade bezhotovostného styku je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre a to formou prevodu z účtu na účet dodávateľa uvedený na faktúre.

 8. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že hradiť cenu diela bezhotovostným stykom je umožnené len subjektom podľa interného zoznamu dodávateľa.

 9. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.

 10. Objednávateľ nie je oprávnený započítať si voči dodávateľovi akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku okrem prípadu, ak ide o pohľadávku dodávateľom písomne uznanú alebo objednávateľovi priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

 11. Objednávateľ nie je z akéhokoľvek dôvodu oprávnený zadržať platbu dodávateľovi , okrem prípadu podľa bodu 10.

 12. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade poistnej udalosti uhradiť dodávateľovi rozdiel medzi fakturovanou sumou na poisťovňu a poistným plnením uznaným poisťovňou.

 13. Dodávateľ je oprávnený požadovať vyplatenie zálohy na cenu diela. Pokiaľ objednávateľ neuhradí stanovenú zálohu v lehote, je dodávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť.

Čl.IV. Podmienky dodávky

 1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu alebo údržbu k dohodnutému termínu.

 2. Ak sa dodatočne vyskytne potreba zvýšenia rozsahu prác oproti pôvodnej objednávke, dodávateľ môže predĺžiť termín dodávky primerane časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác.

 3. Pri omeškaní dodávateľa môže objednávateľ písomne odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ ani po poskytnutí primeranej lehoty objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 týždne, nesplní záväzok zo zmluvy.

Čl.V. Odovzdanie predmetu opravy alebo údržby

 1. Odovzdanie predmetu opravy alebo údržby sa vykonáva v priestoroch prevádzky dodávateľa.

 2. Dodanie predmetu opravy alebo údržby na iné miesto plnenia ako je uvedené v bode l čl.V, sa vykonáva vždy na účet a na riziko objednávateľa, k čomu je potrebná osobitná písomná (alebo ústna u majiteľa firmy) objednávka objednávateľa.

 3. Objednávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím predmetu opravy alebo údržby, ak do jedného týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a výška vzniknutých nákladov, neuhradí cenu a iné plnenia súvisiace s opravou alebo údržbou a neprevezme si predmet opravy alebo údržby.

 4. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania, môže dodávateľ na náklady a na riziko objednávateľa vo vlastných priestoroch zabezpečiť uskladnenie predmetu opravy alebo údržby a účtovať k cene diela parkovné vo výške 3,-- € (90,38 Sk) vrátane DPH za každý začatý deň omeškania.

 5. Objednávateľ si je vedomý prísneho zákazu vstupu do priestorov dielní dodávateľa a nutnosti tento zákaz v záujme svojej osobnej bezpečnosti dodržiavať. Dodávateľ umožní objednávateľovi na požiadanie ojedinele vstup do priestorov dielní a to v doprovode technika a len na nevyhnutne potrebný čas.

Čl.VI. Staré diely, výhrada vlastníctva a zádržné právo

 1. Staré súčiastky ktoré boli vymenené, ak nebolo vopred písomne v objednávke dojednané inak, prechádzajú momentom výmeny bezodplatne do vlastníctva dodávateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť ich likvidáciu.

 2. Všetky dodané a namontované diely zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom dodávateľa.

 3. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že dodávateľ má právo motorové vozidlo ktoré tvorí predmet zmluvy, zadržať jednostranným právnym úkonom za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky za vykonanú opravu a právne skutočnosti s ňou spojené. Objednávateľ tiež akceptuje, že pri uplatnení zádržného práva mu budú účtované náklady s tým spojené za obdobie do úplného uhradenia pohľadávky dodávateľa, predstavujúce výšku parkovného za každý deň zadržania veci vo výške 3,-- € (90,38 Sk) vrátane DPH.

 4. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť dlžníka o zadržaní predmetu opravy a jeho dôvodoch. Predmet opravy je povinný vydať až po úplnom uhradení splatných peňažných pohľadávok dodávateľa voči objednávateľovi.

 5. Prípadné zádržné právo tretej osoby zostáva týmto nedotknuté.

Čl. VII. Obmedzenie rozsahu dodávky /popis výkonu

 1. Provizórne opravy sa vykonávajú len na základe osobitej a výslovnej objednávky objednávateľa. Pri provizórnych opravách treba podľa okolností počítať s obmedzenou trvanlivosťou.

 2. Dodávateľ na provizórne opravy neposkytuje záruku. Zákonná zodpovednosť za vady zostáva nedotknutá.

 3. Na objednávateľom dodané diely a materiál dodávateľ neposkytuje záruku. Záruka sa tiež neposkytuje na opravu ak sa použije objednávateľom dodaný materiál alebo diely. Ak takýto materiál svojimi vlastnosťami, stavom, rozmermi, alebo inými chybami nezodpovedá kritériám stanovenými výrobcom, dodávateľ má právo odmietnuť jeho použitie a namontovanie.

 4. Dodávateľ odmietne použiť neoriginálne náhradné diely dodané objednávateľom ktoré spadajú do skupiny bezpečnostných dielcov alebo ktoré by mohli negatívne ovplyvniť technický stav vozidla z hľadiska ochrany a bezpečnosti.

 5. V prípade objednávateľom dodaných mazacích olejov, chladiacich náplní, palivových a olejových filtrov, pneumatík a akumulátorov, účtuje dodávateľ objednávateľovi náklady spojené s likvidáciou tohto materiálu ako škodlivého odpadu podľa platného cenníka.

Čl. VIII. Záruka, nároky zo záruky a náhrada škody

 1. Dodávateľ poskytuje na ním vykonanú opravu alebo údržbu záruku po dobu 6 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

 2. Na originálne diely a príslušenstvo pre osobné motorové vozidlá je záručná lehota 24 mesiacov.

 3. Pre namontované diely platia, v prípade, že sú pre objednávateľa výhodnejšie, záručné lehoty dodávaného výrobku.

 4. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy objednávateľ prevzal, alebo mal prevziať predmet opravy alebo údržby.

 5. Ak sa vyskytnú vady, na ktoré sa vťahuje záruka, objednávateľovi vzniká nárok na,

 1. bezplatnú opravu alebo odstránenie vád diela v primeranej lehote, ak ide o vady odstraniteľné, alebo

 2. primeranú zľavu z ceny, ak ide o vadu odstraniteľnú, alebo ak dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote, alebo

 3. zrušenie zmluvy, ak ide o neodstraniteľnú vadu, alebo ak dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote.

Čl. IX. Odstránenie vady opravou

 1. Dodávateľ odstraňuje vadu opravou v dielni /servise/ ktorá vykonala opravu alebo údržbu. Oprava môže byť vykonaná inou, k miestu k miestu vozidla bližšie sa nachádzajúcou autorizovanou dielňou /servisom/, ak sa vozidlo následkom vady stalo nepojazdným a je vzdialené viac ako 100km od dielne/ servisu / dodávateľa, alebo si to vyžaduje povaha núdzového prípadu. Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti dodávateľa vopred informovať a oznámiť mu adresu dielne /servisu/ v ktorej mieni dať opravu vykonať. Náklady spojené s opravou a dopravou vozidla do zvolenej a dodávateľom potvrdenej dielne /servisu/ znáša dodávateľ. Dodávateľ je povinný uhradiť objednávateľom účelne vynaložené a preukazateľne zaplatené náklady za opravu a dopravu vozidla do dielne /servisu/. Dodávateľ nie je povinný uhradiť objednávateľom zaplatené náklady za opravu a dopravu, ktorých potreba vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti objednávateľa, alebo sa na ňu nevzťahuje záruka poskytnutá dodávateľom.

 2. Ak je vada odstraňovaná podľa bodu č.1 čl.IX., objednávateľ je povinný v objednávke výslovne uviesť, že oprava vady bude vykonávaná v rámci záruky poskytovanej dodávateľom a že diely v tomto prípade nahradené je potrebné skladovať po primeranú dobu, resp. ak to okolnosti umožňujú diely oproti podpisu prevezme objednávateľ. V takom prípade je objednávateľ povinný na požiadanie dodávateľovi diely odovzdať.

Čl. X. Uplatňovanie zodpovednosti za vady

 1. Objednávateľ je povinný vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich vzniku, najneskôr v záručnej lehote a presne ich špecifikovať. O oznámení vady a ich špecifikácii vydá dodávateľ objednávateľovi písomné potvrdenie.

 2. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.

 3. Objednávateľ je povinný pri odstraňovaní vád poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a predmet opravy na vlastné náklady a riziko dopraviť do priestorov prevádzky dodávateľa.

 4. Ak nie je objednávateľ schopný dopraviť vozidlo do prevádzky dodávateľa, musí o tom vopred upozorniť dodávateľa.

 5. Objednávateľ je povinný vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich vzniku, najneskôr v záručnej lehote a presne ich špecifikovať. O oznámení vady a ich špecifikácii vydá dodávateľ objednávateľovi písomné potvrdenie.

Čl. XI. Vylúčenie záruky

 1. Nároky zo záruky nevznikajú najmä vtedy:

 1. ak je vada spôsobená tým, alebo v dôsledku toho, že nedostatkom postihnuté diely boli zmenené alebo opravené treťou osobou alebo objednávateľom / to neplatí v prípade núdzových opráv v dôsledku omeškania dodávateľa/,

 2. ak je vada spôsobená vadnosťou materiálu dodaného objednávateľom, alebo nevhodnosťou jeho pokynov , na ktoré ho dodávateľ upozornil,

 3. ak vada nie je spôsobená porušením povinností dodávateľa,

 4. ak objednávateľ o vadách vedel alebo v čase prevzatia diela musel vedieť a objednávateľ si nároky zo záruky neuplatní,

 5. ak vady vznikli prirodzeným opotrebením.

Čl. XII. Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli na zverenom predmete opravy alebo údržby v čase po ktorý bol u neho umiestnený podľa zákona.

 2. Ak vznikne škoda, dodávateľ je oprávnený a povinný na vlastné náklady obnoviť stav predmetu pred vznikom škody. Ak to nie je možné, alebo účelné, je dodávateľ povinný nahradiť škodu v peniazoch a to do výšky rozdielu medzi cenou zvereného nepoškodeného predmetu a cenou poškodeného zvereného premetu. Pri určení výšky škody je rozhodujúca cena zvereného predmetu v čase vzniku škody.

 3. Za stratu, poškodenie, znehodnotenie, alebo zničenie príslušenstva zvereného predmetu opravy zodpovedá dodávateľ podľa zákona. Príslušenstvo ktoré je zverené dodávateľovi je objednávateľ povinný špecifikovať v objednávke, inak platí, že nebolo dodávateľovi zverené. Dodávateľ neručí za funkčnosť príslušenstva pokiaľ túto objednávateľ pred odovzdaním nepreukázal.

 4. Dodávateľ je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby , ktorý sa u neho nachádza, bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať objednávateľovi.

 5. Objednávateľ je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby, bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať dodávateľovi.

 6. Ak dodávateľ uzná svoju zodpovednosť za škodu, dodávateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o vzniknutej škode.

 7. Zákonná zodpovednosť dodávateľa za inú škodu spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám zostáva nedotknutá.

Čl. XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ výslovne podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov udeľuje dodávateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, ako i všetkých ďalších ktoré mu objednávateľ poskytne pred uzavretím zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou v jeho informačnom systéme.

 2. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k zmluve o oprave alebo údržbe a pre ochranu práv a záujmov dodávateľa.

 3. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ môže jeho údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa bodu č.2 čl. XIV, tretej osobe , ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činnosti.

 4. Súhlas podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je dodávateľ povinný viesť osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností dodávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.

 5. Objednávateľ berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa tejto zmluvy je zásadne neodvolateľný, nakoľko inak dodávateľ nebude môcť plniť voči objednávateľovi práva a povinnosti dodávateľa. Počas doby platnosti súhlasu je objednávateľ oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak dodávateľ alebo tretia osoba ktorej v súlade s bodom 3 tohto článku dodávateľ osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a toto porušenie nenapravia ani v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy.

 6. Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnil pravdivo.

 7. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu dodávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré dodávateľovi poskytol.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Miestom plnenia je sídlo dodávateľa, pokiaľ v týmto podmienkach nie je uvedené inak.

 2. Pre všetky terajšie ako aj budúce nároky zo zmluvy o dielo, vyplývajúce z dodávky opravárenských prác na motorových vozidlách , ich častiach a nadstavbách , ak sa jedná o obchodnú vec, je príslušný súd vo Veľkom Krtíši.

 3. Rozhodným právom je právo SR.

 4. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2009.

 

Vo Veľkom Krtíši, 1. Januára 2009 


Jaroslav Gubáni, v. r.                      
Majiteľ podniku Jaroslav Gubáni - Mobiltechna


 


 

 

Statistics

Členovia : 4
Článkov : 12
Webové prepojenia : 6
Počet zobrazení obsahu : 64037

Galéria

Dotazník

Ako sa Vám páči nový dizajn našej internetovej prezentácie